Info

INFORMATIE

De Belgische Kampioenschappen Aufguss hebben als thema het zogenoemde ‘show-opgieten’.

Hierbij gaat het om een klassieke opgieting die meestal door muziek, animatie, choreografie en andere

effecten wordt gecompleteerd. De klassieke elementen: water/ijs, handdoek/zwaaitechniek, geuren staan

daarbij weliswaar centraal, maar worden op handige wijze met verdere individuele, creatieve elementen

aangevuld, om de saunagast een bijzondere ’zweetervaring’ te laten beleven.

Verduidelijking van de begrippen – terminologie

Omdat de Engelse taal niet over equivalenten beschikt voor saunabegrippen die in de Scandinavische

talen en ook in de Duitse taal gebruikelijk zijn, worden hier de in het reglement en in de wedstrijd gebruikte

begrippen verduidelijkt.

• Aufgussmeister / Opgietmeester

• Aufguss / Opgieting

• Wedeln / Zwaaien

• Hauptjury / Hoofdjury

• Publikumsjury / Publieksjury


Deelnemingsvoorwaarden

Voor deelneming aan de Aufguss BK komt iedereen in aanmerking die als sauna- of opgietmeester in

een wellnesscomplex werkzaam is (aan te tonen middels een bewijsstuk van het desbetreffende bedrijf )

en derhalve de klassieke opgieting beheerst, een gediplomeerd opgietmeester is. Wel moet de deelnemer lid zijn van de Opgietersvereniging van België zodat die oa verzekerd is tijdens zijn sessie.


Inschrijving

De inschrijvingen via: www.aufgussbk.be of rechtstreeks via e mail aanregistratie@aufgussbk.be

Daarna worden eventuele vrije plaatsen overeenkomstig over de wachtlijst verdeeld.


Locatie

Aufguss BK gaat in 2020 door te Thermen R Roeselare.

Gelieve de afmetingen van de sauna op te vragen via info@opgietersvereniging.be. Een try-outplanning wordt voorzien.


Disciplines

Definitie: Showopgieten individuele wedstrijd

De showopgieting vindt enkel en alleen in de saunacabine plaats en wordt alleen door de opgietmeester zonder hulp van buitenstaanders uitgevoerd.


Definitie: Showopgieten teamwedstrijd

De showopgieting vindt enkel en alleen in de saunacabine plaats en wordt door max. 3 opgietmeesters zonder hulp van buitenstaanders uitgevoerd.


Reglement AUFGUSS BK


Het reglement van Aufguss BK is gebaseerd op de internationale reglementen van Aufguss WM.

Lees het reglement aandachtig door.


Let op: Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van de cabine:

• Open vuur is niet toegestaan.

• Lopen over de oven is niet toegestaan.

• Het dragen van schoeisel is verplicht voor opgietmeesters.

• Voor een optimale werking van de kachel is het van belang bewust met water en ijs om te gaan en

niet te veel water op één plek te gieten.

Gelieve hier de regels van Aufguss WM terug te vinden


Thema van de opgieting

Het thema van de opgieting dient zo veel mogelijk bij inschrijving te worden meegedeeld, maar dient

op zijn laatst op de uiterste inschrijvingsdatum bij de organisatie bekend te zijn.


Duur van de opgieting


Het showopgieten duurt 10 tot maximaal 15 minuten met inbegrip van de presentatie aan het begin

en het afscheid nemen. De tijd begint te lopen zodra de opgietmeester de saunacabine betreedt en de

saunazandloper (15 minuten) omdraait.


Uitrusting/licht/muziek

De opgietmeester zorgt zelf voor de voorbereiding van alle benodigdheden en organiseert deze in eigen

verantwoordelijkheid. Emmers en scheplepels worden evenals water en ijs door de organisator van het

event ter beschikking gesteld. Er dient, zoals hierboven beschreven, bewust te worden omgegaan met

water en ijs. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van soorten zwaaihulpmiddelen. Bovendien

is de keuze van de decoraties, kostuums, muziek en muziekvolume, licht- en bijzondere effecten

volkomen vrij.


Er wordt enkel gebruik gemaakt van natuurlijke geurbeleving zoals etherische oliën en kruiden, geen opgietmiddelen

of synthetische parfums.


Eventueel bij de opgieting te gebruiken muziek moet worden meegebracht (een mp3-bestand op USBstick)

en wordt voorafgaand op goede werking getest.


De voorbereiding en de follow-up van het opgieten (opbouw en afbouw van decoratie, uitrusting, enz.)

mag niet meer dan 15 minuten vergen. Maximaal 2 personen mogen de opgietmeester hierbij helpen.


Elektrische lichteffecten: hiervoor zijn de lichten te gebruiken die al in de sauna zijn geïnstalleerd. In

hoeverre een lichtscript te realiseren is, kan worden gevraagd. Objecten/installaties die door de opgietmeesters

in de saunacabine worden gebracht, moeten in ieder geval aan de actuele brand- en veiligheidsvoorschriften

voldoen. Indien dit niet het geval is, heeft de organisator het recht deze niet toe te

laten. In- en uitgangen moeten te allen tijde vrij blijven.


Verdere opmerkingen

De presentatie van het opgieten aan het begin van de opgieting moet in het Engels en in de moedertaal plaatsvinden.


Diskwalificatie

Bij overtreding van een van de hier genoemde regels wordt de deelnemer door een besluit van de jury

direct gediskwalificeerd.


Beoordelingscriteria

1. Professionaliteit en de indruk van de opgieter in zijn totaliteit

2. Toename van de warmte

3. Zwaaitechniek en verdeling van de warmte

4. Gebruikte geurstoffen en correct gebruik daarvan

5. Thema en uitvoering

6. Showelement


Per criterium wordt minimaal 1 en maximaal 10 punten gegeven, zodat het maximum aantal punten per

criterium (bij 6 stemmen van de jury (in de sauna aanwezig) + 1 publieksstem) 70 is. Bij in totaal 6 criteria

bedraagt het maximumaantal te behalen punten dus 420. De winnaar is de opgieter met in totaal het

hoogste aantal punten.

Gelieve hier het evaluatie schema terug te vinden.


De hoofdjury

De jury wordt apart op www.aufgussbk.be bekendgemaakt. Alle juryleden beschikken over een gelijkwaardig

stemrecht.


Publieksjury

Een aantal personen uit het publiek die een bepaalde opgieting live meemaken, mogen hun beoordeling

afgeven. Deze personen worden nog vóór het opgieten door de persoon die voor de publieksstemmen

verantwoordelijk is, met behulp van een stemkaart geselecteerd. De hoogste en laagste beoordeling

wordt geschrapt, waarna uit de resterende stemmen het gemiddelde wordt berekend. De stemmen

van het publiek worden als 1 beoordeling beschouwd.


Startlijst

De rangschikking van de startlijst vindt van tevoren plaats in de vorm van een neutrale trekking en in

aanwezigheid van een lid van de hoofdjury. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd. De trekking bepaalt

de startlijst. Wie als eerste uit de bus komt, doet de eerste opgieting, enz. tot de laatste deelnemer

voor de laatste opgieting ’s avonds. Deelnemers hebben geen stemrecht!

Als deelnemer aan AufgussBK is het mogelijk de opgietingen van de concurrenten te bezoeken. Dit is

echter op basis van beschikbaarheid. Gasten van de sauna zelf en genodigden van de opgieter zelf (die

in het bezit zijn van een kaartje voor de desbetreffende opgieter) hebben te allen tijde voorrang.


Kaartjes

De sauna deelt toegangskaarten uit aan gasten voor iedere opgieting. De deelnemers aan de BK krijgen

elk 3 kaarten om aan meegereisde vrienden en fans te verdelen. Wil een deelnemer een kaartje voor

de opgieting van een concurrent ontvangen, dan kan hij/zij dit kaartje enkel en alleen verkrijgen bij de

concurrent zelf.

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. de reglementen, kunt u contact opnemen via registratie@aufgussbk.be